WitsView提供定期性的大尺寸面板价格及终端市场零售价格更新,其包含液晶电视、液晶显示器与笔电。并且提供价格波动走势图予MI会员。如需下载历史价格报告(包含面板价格与零售价格),请点选。

面板价格
Panel Price (面板价格)
产品应用 产品规格 最低价 最高价 均价 变动幅度 (%)变动幅度
lcd
LCD TV
55"W 3840x2160 50/60Hz Open-Cell 174 181 179 -2 -1.1 %
43"W 1920x1080 50/60Hz Open-Cell 111 118 115 -3 -2.5 %
32"W 1366x768 50/60Hz Open-Cell 65 69 67 0 %
lcd
MONITOR
27"W 1920x1080 50/60Hz LED 87.7 92.1 89 -0.2 -0.2 %
23.6"W 1920x1080 50/60Hz LED 63.4 68.4 66.6 0 %
lcd
NOTEBOOK
17.3"W 1600x900 50/60Hz Wedge-LED 41.5 43.1 42.6 -0.1 -0.2 %
14.0"W 1366x768 50/60Hz Flat-LED 28.2 29 28.6 -0.1 -0.3 %
11.6"W 1366x768 50/60Hz Flat-LED 25.3 26.8 26.3 -0.1 -0.4 %
 
Street Price(终端市场零售价格)
产品应用 产品规格 最低价 最高价 均价 变动幅度 (%)变动幅度
lcd
LCD TV
LCD TV 32"_LED 179 352 230 -8.5 -3.6%
LCD TV 55"_LED 445 1,309 488 -17.8 -3.5%
lcd
LCD MNT
LCD MNT 18.5"W_LED 77 98 83 1.2 1.5%
LCD MNT 21.5"W_LED 95 114 105 -0.3 -0.3%
LCD MNT 23"W_LED 124 165 129 2.4 1.9%
LCD MNT 21.5"W_WV LED 113 139 118 -1.6 -1.4%